Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրության ոլորտի ուղղակի կեղծ տեքստ է: Lorem Ipsum-ը եղել է արդյունաբերության ստանդարտ կեղծ տեքստը դեռևս 1500-ականներից, երբ անհայտ տպիչը վերցրեց տիպի ճաշարան և խառնեց այն, որպեսզի ստեղծի տիպային գիրք:

Կապ մեզ հետ